Bài viết

Số lượng từ khóa trong adwords

Nên có bao nhiêu từ khóa (keyword) trong tài khoản Adwords ?

,
Về mặt lý thuyết, bạn có thể xây dựng hàng triệu từ khóa (keyword) để chạy Adwords nhưng sử dụng từ khóa vô tội vạ có thể khiến cho điểm chất lượng (Quality Score) thấp và kém hiệu quả…